תקנון שימוש באתר

מבוא

 1. אתר פריים (להלן: “האתר”) המופעל ע”י חברת פריים ניהול משכנתאות ופיננסים בע"מ (להלן: “החברה”), משמש לצורך מתן ייעוץ וליווי ללקוחות פרטיים המעוניינים בלקיחת משכנתא.
 2. בתקנון זה יעשה שימוש בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים כאחד.
 3. התקנון מהווה חוזה מחייב בין החברה לבין המשתמש באתר (להלן: "המשתמש").
 4. השימוש באתר מהווה הצהרה מצד המשתמש כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן.
 5. הרישום לאתר מותנה בכך שהמשתמש מצהיר כי אין מניעה משפטית או אחרת מצידו להירשם לאתר וכי הוא מעל גיל 18 או שהינו ההורה או האפוטרופוס החוקי של קטין מתחת לגיל 18 שבשמו הוא פועל ונתן את הסכמתו המפורשת לאפשר לכל קטין שמצוי תחת משמורתו לגלוש באתר בהתאם למדיניות הפרטיות הזו ותנאי השימוש.
 6. יובהר כי החברה אינה צד להסכמים, מכל סוג שהוא, שייכרתו בין הבנקים ללקוחות החברה, ולא תהא חבה בפיצויים למי מבין הצדדים שיפגע כתוצאה מההסכמים הללו.
 7. המשתמש מקבל בזאת את הרשות לעשות באתר שימוש אישי בלבד. כל שימוש מסחרי או אחר באתר נאסר באופן מפורש. ככל וברצונך לעשות שימוש מסחרי באתר, אנא פנה אלינו בעמוד "צור קשר".
 8. הגלישה והשימוש בתכני האתר, ברכיביו ובאפשרויות שבו לרבות במחשבון המשכנתא ובקבלת הייעוץ הדיגיטלי, הינה באחריות המשתמש בלבד. אין לראות בכל פרסום ו/או מידע ו/או מאמר ו/או סקירה ו/או טיפ ו/או עצה ו/או קישור ו/או המלצה כתחליף לייעוץ מקצועי או לחלופין, כתחליף לבדיקה עצמאית של השירות או המוצר המוצעים.

שירותים

 1. החברה תלווה את הלקוח בהליך נטילת משכנתא ו/או הלוואה, בין היתר, באמצעות מתן השירותים הבאים או חלקם:
  • פגישת ייעוץ והכרות ראשונית לצרכי אפיון הלקוח.
  • תכנון תקציב מותאם אישית.
  • בניית תמהיל משכנתא בהתאם ליכולת ההחזר של הלקוח ולתכנון הפיננסי.
  • ליווי הלקוח לקבלת אישור עקרוני למשכנתא מהבנק.
  • מכרז בין הבנקים וניהול מו"מ מולם לשיפור תנאים ולהוזלת ריביות.
 2. אין לראות במידע באתר משום המלצה לרכישת נכס. אין לראות בתוכן המועבר כהמלצה או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה במוצר פיננסי מכל סוג שהוא.

למען הסר ספק, יובהר כי האתר והחברה אינם בנק, אינם משתפים פעולה עם בנקים ואינם עובדים ו/או פועלים מטעם בנקים. כמו כן, האתר והחברה אינם מתחייבים כי ללקוח תאושר משכנתא ו/או הלוואה ע"י הבנקים. החברה אינה אחראית לנזקים שיגרמו כתוצאה מסירוב הבנק לנתינת משכנתא ו/או הלוואה למשתמשים.

שימוש במחשבון המשכנתא:

 1. החישובים הינם סימולציה בלבד ואינם מחייבים את החברה באופן החישוב ע"פ המחשבון. כמו כן, תנאי ההלוואה, שיעורי הריבית ושיטת החזר ההלוואה ייקבעו בעת קבלת ההלוואה.
 2. כאמור, החישוב לצורך המחשה בלבד, ואין לקבל החלטה עסקית בהסתמך על הנתונים המתקבלים ממנו.

סכומי ההחזר החודשי כוללים קרן וריבית בלבד. לסכומים אלו עשויים להתווסף: הפרשי הצמדה/שער, דמי גבייה ועוד.

בעלי מקצוע, נותני שירותים ומפרסמים באתר

 1. האתר מאפשר למפרסמים שונים, לאחר תיאום ועל פי שיקול דעת האתר ובתמורה, להציב פרסומות שונות ברחבי האתר, באמצעות באנרים, מודעות טקסט וכדומה.
 2. באפשרות המשתמשים באתר להתקשר עם בעלי המקצוע השונים בין אם בפנייה ישירה אל בעל המקצוע ובין אם באמצעות השארת פרטים וקבלת הצעות שונות ממספר בעלי מקצוע.
 3. למען הסר ספק יובהר, כי האתר משמש כגורם ביניים בלבד. כל הפרטים והמידע בנוגע למפרסמים ולבעלי המקצוע לרבות דיוק פרטיהם, הכשרתם ופעילותם, כמו גם חומרים פרסומיים אחרים המתפרסמים באתר, מתפרסמים מטעם המפרסמים ו/או בעלי המקצוע בלבד ועל אחריותם. האתר אינו ערב לתוכנם, ולא יישא בכל אחריות בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הצהרה של מי מהמפרסמים או בעלי המקצוע ולא יהיה צד לכל ההתקשרות בין הגולשים לבין מפרסם ו/או בעל מקצוע כלשהו.
 4. כמו כן, מובהר כי אין בפרסום חומר פרסומי באתר או פרסום פרטיו של בעל מקצוע בכדי להמליץ על המפרסם ו/או עלב ב על המקצוע האתר מפרסם בהתאם לבשת בעלי המקצוע, אך אין האתר ו/או בעליו יכולים לוודא או מוודאים בפועל את נכונות הצהרות אלה. על כן, על הגולשים לעשות בדיקה עצמאית, כצרכנים סבירים, בטרם יתקשרו עם מי מבעלי המקצוע המוצגים באתר או הפונים אליהם באמצעות האתר.
  קניין רוחני
 5. כל זכויות הקניין הרוחני באתר הינן רכושה הבלעדי של החברה.
 6. ידוע למשתמש והוא מאשר כי אינו רשאי לעשות כל שימוש שאינו אישי, לרבות שימוש מסחרי בנתונים המפורסמים באתר ללא קבלת הסכמת בעל האתר מראש ובכתב. אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג או לפרסם כל תוכן מהאתר או לעשות בו כל שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, על-ידי הלקוח או על-ידי אדם אחר מטעמו, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל האתר. הלקוח מתחייב לשפות את בעל האתר בגין כל נזק, הפסד, תשלום ו/או הוצאה לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט שייגרמו לו עקב הפרת תנאי השימוש באתר ו/או שימוש בלתי מוסמך באתר ו/או במידע שבו.
  שיפוי
 7. המשתמש מתחייב לשפות את בעל האתר בגין כל נזק, הפסד, תשלום ו/או הוצאה לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט שייגרמו לו עקב הפרת תנאי השימוש באתר ו\או בגין שימוש בלתי מוסמך באתר ו\או במידע הקיים בו.
  שונות
 8. אין בוויתור על זכות או סעד המגיעים לחברה כתוצאה מהסכם זה, משום הסכמה או עדות לוויתור עתידי על הזכויות והסעדים המגיעים לחברה במקרים אחרים.
 9. ההתקשרות עם החברה תעשה דרך פניה לאתר או באימייל שכתובתו: info@primeinv.co.il
  דין וסמכות שיפוט
 10. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו בלבד תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.
בודק...