ניירת הגשה לבנקים

רשימת מסמכים הדרושים לאישור משכנתא עקרוני (לווה פרטי)

ת"ז +ספח פתוח  (כולל נתוני ילדים וכתובת)

דפי חשבון : 3 חודשיaם אחרונים מכל החשבונות בבעלות הלווים  לעסקה

אישור על אופן כניסת משכורת לחשבון (במקרה של אי  התאמה בין תלוש לעו"ש)

3  תלושים אחרונים מעבודה נוכחית

תלוש אחרון מעבודה קודמת  (טווח שנה)

שומת מס של השנתיים אחרונות

אישור רואה חשבון להכנסות נטו על השנה הנוכחית

אישור פתיחת תיק במס הכנסה (לעצמאי חדש)

פירוט פיקדונות וחסכונות

אסמכתאות להכנסות נוספות (חוזה שכר דירה, אישור על מלגה,מזונות, פנסיה, תשלומים מביטוח לאומי, קצבאות וכ"ו)

חוזה שכר דירה (למתגוררים בשכירות)

פירוט הלוואות מסחריות (יתרה, תשלום, ריבית, תקופה)

לוח תשלומי משכנתא לשנתיים האחרונות

נסחי טאבו/אישור זכויות של נכסים בבעלות הלווים

חוזה רכישה +נסח טאבו/אישור זכויות, אישור זכויות חברה משכנת, הסכם שיתוף  לנכס נרכש

דף עיון מחברת BDI /   D&B