נתוני ריביות ומדדים היסטוריים

 נתונים אודות ריביות משכנתא

משכנתא הנה הלוואה אשר תתרחש במלואה בעתיד ועל כן הדרך היחידה לנהל את הסיכונים ולחשב עלויות צפויות היא להניח הנחות מושכלות אשר מבוססות על ניתוח צרכי הלווים, היכרות עם השוק ובחינת נתוני עבר.

להלן טבלה המרכזת את נתוני העבר לגבי ריבית בנק ישראל, מדד המחירים לצרכן, מדד תשומות בניה וריבית משכנתאות ממוצעת.

חלק נכבד מקבלת ההחלטות לגבי בניית תמהיל ההלוואה האופטימלי וחלוקת הסיכונים בין המסלולים השונים מושפע מניתוח נתוני עבר אלה.

שנה

ריבית הפריים

ריבית משכנתאות ממוצעת

מדד המחירים לצרכן

מדד תשומות בניה

2003

8.94%

6.08%

1.9% –

2.4% –

2004

5.68%

5.08%

1.2% +

4.8% +

2005

5.16%

4.38%

2.5% +

6.1% +

2006

6.62%

4.88%

0.1% –

5.8% +

2007

5.44%

4.36%

3.53% +

3.1% +

2008

5.14%

3.83%

3.8% +

3.3% +

2009

2.09%

3.19%

4.46% +

0.1% +

2010

3.1%

2.36%

3.34% +

3.8% +

2011

4.38%

2.88%

1.96% +

4.2% +

2012

3.85%

2.71%

1.63%+

3.3% +

2013

2.88%

2.28%

1.5%+

1.5% +

2014

2.37%

2.34%

0.2% –

0.8% +

2015

1.75%

2.38%

0.7% –

1.0% +

2016

1.60%

2.85%

0.2% –

1.6% +

2017

1.60%

3.19%

0.4% +

2.1% +

2018

1.60%

2.92%

0.8% +

2.17% +